آمریکا خواستار مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران از طریق شورای امنیت شد

آمریکا خواستار مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران از طریق شورای امنیت شد