ترتیل صفحه 292 قرآن/ بخل و تنگ‌نظری+فیلم،متن و مفاهیم

ترتیل صفحه 292 قرآن/ بخل و تنگ‌نظری+فیلم،متن و مفاهیم