فارس۲۴| از نواخته شدن زنگ مهر تا برگزاری همایش صهیونیستی در اربیل