آغاز به  کار آجورلو در استقلال/حضور معاون وزیر ورزش در ساختمان سعادت آباد