گلایه ملی پوشان بسکتبال از زمین غیر استاندارد سالن برگزاری مسابقه

گلایه ملی پوشان بسکتبال از زمین غیر استاندارد سالن برگزاری مسابقه