فیلم/گلزنی انصاری فرد برای آاک آتن دو دقیقه پس از حضور در میدان