زنگنه: کارت اعتباری جایگزین درستی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست