ترتیل صفحه 223 قرآن/ پاداش دنیاپرستان+فیلم، متن و مفاهیم