فاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601میگلرد کامپوزیتدستگاه جت پرینترشینگل