فارس ۲۴| از مرگ سرکرده داعش در افغانستان تا تصمیم درباره قیمت بلیت مترو و اتوبوس