لیگ دانمارک| پیروزی تیم عزت اللهی بعد از هفته ها ناکامی