تولید و فروش هفت لایی چندلاییکار در منزل با گوشیساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …