ترتیل صفحه 218 قرآن/ جوانان، پیشگامان ایمان+فیلم، متن و مفاهیم