ترتیل صفحه 249 قرآن/ دو دلیل معجزه بودن قرآن+فیلم، متن و مفاهیم