فارس۲۴ | از طرح ساماندهی صنعت خودرو تا برکناری مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر

فارس۲۴ | از طرح ساماندهی صنعت خودرو تا برکناری مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر