المپیک توکیو| اتفاق عجیب برای بسکتبالیست استرالیایی/ باینس در حمام زمین خورد!