المپیک توکیو| زارع: فشار زیادی متحمل شدم/مردم دعا کنند