انتصابات در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، طی احکام جداگانه از سوی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، جواد ملکی، رضا عبدلی و محمد مقدم به مدت سه سال و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی شعبه پنج هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران منصوب شد. همچنین ابوالقاسم کبیری طامه، صدیقه سلمان و وحید شاه حسینی به مدت سه سال و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی شعبه چهار هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان منصوب شدند. رسول فاضل، علیرضا شکرائی و سیدمجتبی طباطبایی نژاد نیز به مدت سه سال و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی شعبه سه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان منصوب شدند. همچنین محمدحسبن شادمان، رضا محمدی و علی ایرانشاهی به مدت سه سال و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی شعبه دو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان منصوب شدند. کامران زنگیشه، حسن امین ناصری و رضا حضوری نیز به مدت سه سال و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی شعبه یک هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان منصوب شدند. همچنین سیدمرتضی محمودی، داود گودرزی و مصطفی عباسی به مدت سه سال و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان منصوب شدند. انتهای پیام/