المپیک توکیو| حمایت باروز از یزدانی/او نباید شرمنده باشد