پوتین برای غرب و ناتو در اوکراین خط قرمز ترسیم کرد

پوتین برای غرب و ناتو در اوکراین خط قرمز ترسیم کرد