اسطوره نیامده درخشید/غلبه جرارد بر شاگردان ویرا

اسطوره نیامده درخشید/غلبه جرارد بر شاگردان ویرا