مبلمان آمفی تئاتر،رض کوسفارش و نصب سقف کشسانتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801

برادرزاده ترامپ پس از انتشار کتابی افشاگرانه‌، خواستار استعفای او شد