فیلم| آخرین سخنان و  اشعار استاد شهریار قبل از لبیک به دعوت حق