توضیحات سخنگوی ارتش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نطنز

توضیحات سخنگوی ارتش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نطنز