مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب‌ شد

مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران  منصوب‌ شد