الدوسری: با تمام قوا برای بازی با پرسپولیس آماده هستم