ترتیل صفحه 225 قرآن/ بدترین حالت انسان+فیلم، متن و مفاهیم