دومین بمب در الریان؛ ستاره رم همبازی خلیل زاده می‌شود