ترتیل صفحه 222 قرآن/ انسان‌های کم‌طاغت و مغرور+فیلم، متن و مفاهیم