نتیجه کمپین «جلوگیری از سونوگرافی زنان توسط مردان» در فارس‌‌من