فرمانده کل سپاه برای بازدید و ارزیابی روند خدمت رسانی به مردم وارد خوزستان شد