سازمان لیگ فوتبال ایران: توافقی با باشگاه استقلال  انجام نشده است