مهدی‌پور: همین صحنه را برای پرسپولیس مقابل مس رفسنجان پنالتی گرفتند

مهدی‌پور: همین صحنه را برای پرسپولیس مقابل مس رفسنجان پنالتی گرفتند