دعوت از رئیس سازمان جهانی گردشگری برای حضور در اجلاس گردشگری شهری ۲۰۲۲ در تهران

دعوت از رئیس سازمان جهانی گردشگری برای حضور در اجلاس گردشگری شهری ۲۰۲۲ در تهران