سرپرست سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران منصوب شد

سرپرست سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران منصوب شد