ژاوی در ضربات پنالتی جام قهرمانی را از یاران خلیل زاده قاپید