سکوبندی آزمایشگاهدستگاه بسته بندیدرآمد آسان اینترنتیهدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

تماس تلفنی ظریف با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی و دعوت آنها به خویشتنداری