فیلم/یزدانی در 18 ثانیه پایانی از مدال طلا بازماند