ترتیل صفحه 220 قرآن/ فرصت بازگشت+فیلم، متن و مفاهیم