مطالعه گروه دارویی «برکت» برای ساخت واکسن کرونای «افراد زیر 18 سال»