فارس 24| از ماجرای فرود پهپاد در کوهرنگ و صدای انفجار در نطنز تا حقوق ۱۴۰۱ ک ....

فارس 24| از ماجرای فرود پهپاد در کوهرنگ و صدای انفجار در نطنز تا حقوق ۱۴۰۱ ک ....