پنتاگون: نیروهای آمریکایی در عراق باقی می‌مانند

پنتاگون: نیروهای آمریکایی در عراق باقی می‌مانند