فیلم|تداوم شکست ناپذیری شاگردان سولدو؛ اولین تساوی شاگردان نکو

فیلم|تداوم شکست ناپذیری شاگردان سولدو؛ اولین تساوی شاگردان نکو