تماس تلفنی وزیر کشور با استاندار کرمان در پی وقوع زلزله در یزدانشهر زرند