محققان ایرانی با دست‌ورزی ژنتیکی باکتری‌ها نیاز صنایع دارویی به ماده‌‌ی اولیه را رفع کردند
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آنها در این اقدام موفق به دست ورزی ژنتیکی یک گونه باکتری شدند تا تولید ماده اولیه ای به نام هیالورونیک اسید را بیشتر کنند. این باکتری در حالت عادی توان تولید این ماده را دارد و با این دست‌ورزی میزان تولید آن نزدیک به 8 برابر افزایش داشته است. هیالورونیک اسید نوعی کربوهیدرات است که به عنوان یک ماده اولیه گران‌قیمت در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. همچنین این ماده آب فراوانی جذب می کند. تاکنون تولید داخلی آن وجود نداشته و تنها به شکل یک محصول نهایی وارد کشور می‌شد اما محققان کشور با این اقدام نیاز صنایع را رفع کردند. همچنین اغلــب ســویه های مهندسی شــده این باکتری توســط شــرکت های تولیدکننــده از کشــورهای خارجــی بــا قیمت هــای بســیار زیــاد خریـداری می شـوند و تنهـا مراحـل پایین دسـتی آن اجـرا می شـود. از ایـن رو رشـد و پیشـرفت در حـوزه توسـعه سـویه در راسـتای تولیـد محصـولات مـورد صنایـع مختلـف کشـور ضـروری است. در سـاخت ایـن محصـول از فنـاوری زیست شناسـی مصنوعـی اسـتفاده شـده اسـت و ایـن حـوزه یکـی از زیرمجموعه هــای فنــاوری همگــرا بــه شــمار مــی رود.   انتهای پیام/