(تصاویر) سالک به جان کودکان سوری افتاد

(تصاویر) سالک به جان کودکان سوری افتاد