(ویدئو) بازداشت جیمز کلاهبردار که خودش را سفیر جا زده بود

(ویدئو) بازداشت جیمز کلاهبردار که خودش را سفیر جا زده بود