(ویدئو) درخواست کمک زن قمی از پلیس ۱۱۰ با سفارش پیتزا