(تصاویر) بزرگترین شهر زیرزمینی خاورمیانه یادگار حمله مغولان