(تصاویر) تلاش‌ نافرجام برای جلوگیری از قصاص آرمان عبدالعالی

(تصاویر) تلاش‌ نافرجام برای جلوگیری از قصاص آرمان عبدالعالی